ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en ny form av kognitiv beteendeterapi. Den hör till vad man brukar kalla ”den tredje vågen” inom kognitiv beteendeterapi. ACT har sin grund i Relational Frame Theory och bygger på inlärningsteoretiska principer med vetenskaplig grund.

ACT är en terapiform som utgår ifrån att vi genom att acceptera det vi inte kan påverka ökar vår möjlighet att inrikta oss på det som berikar och förbättrar våra liv.

Syftet med ACT är att lära sig sätt att leva ett meningsfullt och innehållsrikt liv i stället för att ha fokus på att kontrollera det som är obehagligt.

Genom att lära dig färdigheter som bland annat medveten närvaro och genom att uppmärksamma vad som är viktigt i livet kan du bli inspirerad och motiverad att göra förändringar som leder till ett mer innehållsrikt liv. Genom olika färdigheter får du hjälp att undersöka vad som sker när du intar ett accepterande förhållningssätt till ditt känslomässiga obehag. Du lär dig att inta en mer flexibel hållning, att vara närvarande i nuet och att vara öppen för livets alla upplevelser. Detta leder till att du sätter större värde på och fokuserar på det som är betydelsefullt i livet.

ACT bygger på sex olika processer:

  1. Närvaro – Att vara närvarande i nuet
  2. Defusion – i stället för att vara sammansmält med sina tankar kan man lära sig att låta tankarna komma och gå
  3. Acceptans – genom att ge utrymme för alla våra tankar och känslor i stället för att mota bort det som är smärtsamt blir vi mindre hindrade i livet
  4. Det observerande självet – att lära sig skilja på det själv som tänker och det själv som observerar tankar och känslor
  5. Värden – att uppmärksamma och fokusera på det som du vill att ditt liv ska innehålla
  6. Åtaganden – att göra det som du tycker är viktigt även om det är svårt och kämpigt