Parterapi

Traditionell kognitiv beteendeterapi vid parterapi har sin grund i bland annat följande utgångspunkter:

  • För att förändra ett problem så är det inte tillräckligt att prata om det, utan också ändra sina beteenden.
  • De flesta par kan lära sig att bryta dåliga beteendemönster
  • De flesta par kan lära sig kompromissa och lösa problem

Den modell vi arbetar utifrån vid parterapi är integrativ beteendeterapi för par (integrative behavioral couples therapy, IBCT) som är en vidareutveckling av traditionell kognitiv beteendeterapeutisk parterapi.

Forskning har visat att interventioner som berör ”känslomässig acceptans” avsevärt förbättrar effektiviteten i parterapi. Kompromisser löser inte alla problem och det är inte bara parets olikheter som orsakar relationsproblem. Tidigare olösta konflikter med negativa reaktioner kan bidra till och förvärra relationsproblem. För att acceptera problem kan det därför vara nödvändigt att prata om de känslor och tankar som dessa problem utlöser.

Parterapi vid relationsproblem

Vid parterapi inleder vi en kartläggning tillsammans. Därefter har vi ett individuellt samtal med var och en i relationen. Vi formulerar en problembeskrivning som diskuteras gemensamt med paret och som sedan ligger till grund för överenskommelse om fokus, innehåll och målsättning för parterapin. Vid den tredje träffen sker en gemensam återkoppling.

Ni får hjälp med att lära er nya strategier för att förändra reaktioner och att hantera de känslor som uppstår på grund av problem i er relation. Många par upplever att parterapi leder till positiva förändringar i relationen, och att den leder till ökad närhet och glädje.