Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi.

KBT är ett paraplybegrepp för delvis olika terapiformer som t ex Acceptance and Commitement Therapy ACT och Dialektisk beteendeterapi, DBT. Gemensamt för terapiformerna är den solida vetenskapliga grunden, förankringen i inlärningspsykologisk teori och kognitiv teori samt att de bygger på forskning och praktisk erfarenhet.

I kognitiv beteendeterapi ligger tonvikten på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu med fokus på beteenden. Begreppet ”beteende” skiljer sig från vardagsspråkets användning. Inom KBT är beteenden inte bara sådant som vi gör, utan även kroppsliga reaktioner och tankeprocesser. Beteende i denna bemärkelse är det som är föremål för förändring inom KBT.

De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram inom respektive område har visat sig effektiva och ibland mycket effektiva när det gäller behandling av psykiska problem. Du kan läsa mer här

 

Kognitiv beteendeterapi kännetecknas av:

-Ett strukturerat målinriktat arbetssätt

-En mycket aktiv terapeut

-Ett samarbete mellan terapeut och klient

-En fokusering på nuet, mer än det förflutna

-En pedagogisk inriktning för att ge klienten kontroll över sitt liv

-Hemuppgifter som klienten utför i sin hemmiljö

-En vetenskaplig utvärdering av metoderna

Kontakten börjar med några inledande bedömningssamtal. Under dessa samtal diskuterar vi dina problem och din aktuella livssituation för att se om kognitiv beteendeterapi är något som kan hjälpa dig. Du får ofta någon form av hemuppgift att göra mellan sessionerna, i kartläggningsfasen rör det sig om att samla information kring det du vill ha hjälp med. Samtalen mynnar ut i problembeskrivning och ett behandlingsförslag. Därefter får du ta ställning till om du vill prova kognitiv beteendeterapi som vanligen omfattar 10-20 sessioner där varje session är 45 minuter. Vi kommer vi överens om mål och fokus för behandling samt ramar som hur ofta och hur länge vi ska träffas. Därefter påbörjas behandlingen då du också får hemuppgifter som på ett tydligt sätt hänger samman med problembeskrivning och de behandlingsmål vi kommit överens om. Syftet med hemuppgifter i detta skede är att det du lär under behandlingen ska tränas och generaliseras i din vardag. Löpande görs utvärdering av behandlingen så att vi ser att vi närmar oss de uppsatta målen.

I KBT ingår en del undervisning. Terapeuten är alltid tydlig med hur behandlingen kommer att se ut och varför man använder en viss metod. Du som klient får generella kunskaper om, men också ökad kännedom om dina egna, psykiska och kroppsliga mekanismer.

 

Vanliga problemområden: