Generaliserad ångest

Generaliserat ångestsyndrom, eller GAD (Generalized Anxiety Disorder) innebär att individen sällan eller aldrig kan kontrollera sin oro och ängslan. Oron vid generaliserad ångest skiljer sig från normal oro genom frekvens, intensitet och varaktighet. Om man har en tendens att oroa sig över det mesta i tillvaron och om oron börjar inkräkta på vardagen kan det röra sig om generaliserat ångestsyndrom.

Att lida av generell ångest kan upplevas som mycket plågsamt för den drabbade. Generaliserat ångestsyndrom börjar oftast under barndomen eller tonåren. Generaliserad ångest är vanligare hos kvinnor än hos män och tenderar, till skillnad från andra ångestsyndrom, att öka med stigande ålder. Kognitiv beteendeterapi och antidepressiva läkemedel har visat sig vara effektivt vid behandling av generaliserad ångest.

Symptom på ångest

Vanliga symtom vid generaliserad ångest är rastlöshet, muskelspänningar, koncentrationssvårigheter och sömnproblem. Man känner sig uppskruvad, spänd och blir lätt uttröttbar och irriterad.

Vanliga orosteman vid generaliserat ångestsyndrom är familj, ekonomi, hälsa och framtiden. Den egna tilltron till förmågan att hantera svårigheter minskar och man överskattar sannolikheten att något negativt ska ske. Det kan också vara så att man upplever oron som nödvändig, som en ständig oundgänglig beredskap och problemlösningstrategi.

Behandling vid ångest

Målsättningen vid behandling av ångest / Generaliserat Ångestsyndrom är inte att man ska bli fri från sin ångest, utan att man ska bli av med upplevelsen av att oron är okontrollerbar. Genom att lära dig problemlösningsstrategier och avslappning får du hjälp med att minska din benägenhet till ångest och fysiologiska symtom.

Behandling vid generaliserad ångest har ett tydligt fokus på här och nu. Du får hjälp med att upptäcka att din ångest till största delen är utlöst av inre bilder, föreställningar och tankar som rör framtiden – och att dessa händelser faktiskt inte existerar i nuet.

Vanliga interventioner vid generaliserad ångest är olika former av orosexponering, att införa schemalagda positiva aktiviteter och att identifiera tidiga signaler på oro som är relaterade till generell ångest.