Företag / organisation

Individuell chefsutveckling

Inlärningspsykologiska principer är användbara även inom organisationspsykologi och organisationsutveckling och benämns då som beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU). Den metod för organisationsutveckling som vi arbetar utifrån är Organizational Behavior Management (OBM) och denna metod kan användas på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vi erbjuder dig ett forum där du får möjlighet att prata om din chefssituation och din roll i organisationen. Syftet med handledningen är att utveckla din förmåga att hantera de problem som uppstår på din arbetsplats och därigenom öka företagets möjlighet att nå uppsatta mål.

Nedan följer några exempel på vad chefshandledning omfattar:

  • Att tydliggöra chefens roll i organisationen
  • Att hantera problem och konflikter
  • Kommunikation med anställda
  • Organisationsfrågor
  • Utveckling av den egna gruppen

Metoden som ligger till grund för handledningen kommer från tillämpad beteendeanalys och kallas Organizational Behavior Management (OBM). Genom att bättre förstå människors beteenden kan man främja de beteenden som är viktiga för att uppnå resultat i en organisation. Det kan handla om hur olika uppgifter utförs, hur man samarbetar, hur man arbetar säkrare och tryggare och hur man utvecklar sitt ledarskap, eller om hur man kommunicerar och löser problem inom arbetsgruppen.

Du förbereder själv vad som ska tas upp under handledningen. Tillsammans med handledaren diskuterar du frågeställningar och reflekterar över lösningar till dessa.

Chefshandledning kan ske individuellt eller i grupp. Om det sker i grupp ska cheferna vara på liknande nivå för bästa syfte. Handledningens omfattning är vanligen två timmar en gång i månaden och löper över 1-3 terminer med kontinuerlig utvärdering.